བོད་མིས་རང་ལུས་མཆོད་མེ་ཕུལ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྟེ་བ་གཅིག་དང་དོན་ཆེན་གཉིས་ཡིན།

ཟླ་༡ཚེས་༢༠ ཉིན་གུས་པས་ཨ་རིའི་ཝི་ཨོ་ཨེ་བོད་སྐད་ཀྱི་ཀུན་གླེང་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་ཐོག་བར་སྐབས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཐོག་གླེང་མོལ་ཞུ་ཆེད་བཅར་བ་ཡིན །
གུས་པས་བོད་ནང་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་དགོས་པའི་པའི་རྒྱུ་མཚན་”ལྟེ་བ་གཅིག་དང་དོན་ཆེན་གཉིས་”ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡིན།
ལྟེ་བ་གཅིག་ནི་འདས་པའི་ལོ་༦༠ལྷག་རིང་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་ས་ཁུལ་ཐོག་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་དང་། དེའི་རིང་གི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དབང་སྒྱུར་དེ་ནི་བཅིངས་འགྲོལ་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རུང་དོན་དངོས་ཐོག་བོད་མིར་སྔར་ཡོད་རང་དབང་དེའང་མེད་དུ་འགྱུར་བས་དེ་ནི་བཅིངས་འགྲོལ་དང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
དོན་ཆེན་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་དེ་མ་ཐག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རེད་ཞུ་ན་སྒྲིག་གང་ཡིན་ཞུ་ན་དེ་རྣམས་ཉེ་བའི་ལོ་འགའ་ཞིག་ནང་དངོས་གསལ་ནས་བྱུང་བ་དེ་ཡིན། དེའི་དོན་ཆེན་དང་པོ་ནི་༢༠༠༨ལོར་བོད་ཡོངས་ཀྱི་མངས་ཚོགས་ནས་སྒེར་ལངས་གནང་བ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཡ་ལན་དྲག་པོའི་ཐོག་ནས་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་མི་དང་རྒྱ་མི་རིགས་དབར་འགལ་ཟླ་བཟོ་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་དེ་ཡིན། བོད་མིའི་སེམས་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་གསན་ཤེས་གནང་གི་མེད་པའི་ཚོར་བ་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་རེད།
དོན་ཆེན་གཉིས་པ་དེ་ནི་བོད་མིར་རང་གི་ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། ཉིན་རེའི་བྱེད་སྒོ་ལ་སོགས་པའང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ད་ཆ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་པའི་ཁོར་ཡུག་དེ་རེད། དེ་རྐྱེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་བྱ་སྤྱོད་ཐ་དག་”ཆབ་སྲིད་”ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ཁོར་ཡུག་འོག་བོད་མིར་བདེ་སྡུག་ཞུ་ས་ཕར་བཞག་དེ་ཐོག་གླེང་མོལ་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད།
བོད་ནང་བོད་མི་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་མཆོད་མེ་དེ་ཚོའི་བརྡ་ལན་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞུ་ན་གུས་པའི་བསམ་པར་བརྡ་ལན་ཁག་གསུམ་ཙམ་ཡོད་རེད་བསམ།
བརྡ་ལན་དང་པོ་དེ་ནི་བོད་པའི་ལས་འགུལ་དེ་ད་ཆ་མི་རབས་གསར་པས་འགོ་ཁྲིད་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རེད། སྐུ་ལུས་མཆོད་མི་འབུལ་གནང་མཁན་རྣམས་༡༩༦༤རྗེས་འཁྲུངས་པ་དང་། ཁོང་རྣམས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སྤྱི་ཚོགས་འོག་ཚར་ལོང་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་རེད། དེས་ད་ཡོད་རྒྱ་ནག་གི་བོད་མིའི་ཐོག་སྲིད་བྱུས་དེའི་ཕན་ཡོན་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་མཚོན།

བརྡ་ལན་གཉིས་པ་ནི་བྱུང་རིམ་འདིས་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གསར་པ་དེ་སྟོན་པ་རེད་། བོད་ནང་བོད་མི་ཚོར་འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མཁྱེན་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་རུང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་སྤྱི་ཚོཌ་སྐོར་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་སྟབས་བོད་མི་ཚོར་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ཉིན་ལྟར་ཚོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
བརྡ་ལན་གསུམ་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་རང་ཉིད་ནས་བདེན་པ་མིན་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་དེར་མགོ་འཁོར་བ་སྟོན་པ་དེ་རེད། འདི་ཐོག་རྒྱ་ནག་དབུས་དང་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་ཚོས་ཀྱང་བདེན་པ་མིན་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའི་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་རེད་བསམ།

གང་ལྟར་བོད་ནང་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་དང་མི་མང་རྣམས་ཀྱི་བློ་ཡུལ་ལ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་གི་གཞུང་ཁག་ནས་བྱུང་རིམ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་ཕྱོགས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་བཞིན་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ནས་དོན་གནད་འདི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་ནི་བརྗོད་མི་དགོས་པ་རེད། གུས་པའི་རེ་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཆེད་དྲག་པོའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་བསྐྱར་དུ་བེད་སྤྱོད་མི་གནང་བ་དེ་ཡིན།
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་ཨ་ནི་ཞིག་དང་། མཁས་དབང་ཝང་ལི་ཤོང་སོགས་ནས་བོད་མིས་རང་ལུས་མཆོད་མེ་ཕུལ་བའི་སྐོར་རྩོམ་བྲིས་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་སྐད་དྲ་ཚིགས་སོགས་ནང་གནད་དོན་དེར་གྲོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་ཡོང་བཞིན་པ་དེ་ཡིན། དེས་རྒྱ་ནག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ལེགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོག་ཡོད།

Advertisements

4 thoughts on “བོད་མིས་རང་ལུས་མཆོད་མེ་ཕུལ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྟེ་བ་གཅིག་དང་དོན་ཆེན་གཉིས་ཡིན།

 1. Dobhum

  Bhuchung la,
  Thank you for the articles. I am not a good tibetan language reader nor english. I am learning and I came from tibet.

  Did you know that Ngabo Jigme is writing a autobiography in Chinese language.Some of chinese dissident I met told me while ago. Is memoir finish now.

  Thank you
  Dobhum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s