ཁོ་ཁོ་ཀོ་ལའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་བོད་པ་དང་རྒྱ་མིའི་སྐོར་རེད་འདུག་གམ།

ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཆུ་མངར་མོ་ཁོ་ཁོ་ཀོ་ལའི་བཟོ་གྲ་ནས་ཉེ་ཆར་ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་འདུག འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ནི་རྒྱ་མིས་བོད་ལ་བཙན་གནོན་བྱེད་པའི་གོ་རྒྱུ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་གསུངས་ཀྱི་འདུག འབྲུག་ཞིག་ནས་ཆོས་ཀྱི་དར་ལྕོག་སྒྲེང་བའི་རྫོང་ཞིག་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པ་དེ་ནི་རྒྱ་མིས་བོད་ལ་དེ་འདྲ་བྱས་པ་དང་འདྲ་ཟེར་མཁན་འདུག ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་ནང་མཐའ་མ་”བོད་མི་” ནས་”རྒྱ་མི་”་དབང་དུ་འདུ་བ་ལྟ་བུ་འདུག ཁྱེད་ནས་ག་རེ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

Advertisements

བོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་མི་ས་ཡ་༡༠༦ལྷག་ནས་གཟིཌ་ཡོད་སྲིད།

༢༠༡༡ཟླ་༢ཚེས་༦དགོངས་མོར་ཨ་མེ་རི་ཀའི་བརྩེད་མོ་སྐད་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཨོར་དོམ་པོ་ལིའི་འགྲན་བསྡུར་བཐའ་མ་”སུ་པར་སྦོཨལ་”་ཟེར་བ་དེ་གནང་བ་དང་། རྩེད་མོ་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ནས་མི་ས་ཡ་༡༠༦ ལྷག་ནས་བརྙན་འཕྲིན་ཐོག་གཟིགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག བརྩེད་མོའི་བར་གསེང་སྐབས་ཁྱབ་བསྒྲགས་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ནང་ནས་གཅིག་ནི་བོད་དང་འབྲེལ་བ་བཟོས་པ་གཤམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་སྐོར་བསམ་ཚུལ་སྣ་མིན་འདུག གུས་ནས་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་གུས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཀྱང་བཀོད་ཡོད།
ཁྱེད་རྣམས་ནས་འདི་ཐོག་ག་རེ་དགོངས་ཀྱོ་འདུག་གམ།