རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་མཉམ་སྦྲེལ་གསལ་བསྒྲཌ་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་དཔྱད་ཞིབ།

ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༦ ཉིན་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་སྲིད་བློན་གཉིས་ནས་ཆེས་མཐོའི་ཚོགས་གནང་རྗེས་མཉམ་སྦྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་ཞིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་ཞིང་དེའི་གོ་དོན་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་འདུག
གཅིག་ནི་རྒྱ་གར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་ལངས་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མཉམ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པར་མངོན། དེ་སྔར་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལ་གཟིགས་ཚུལ་གཉིས་ཡོད། གཅིག་ནི་རྒྱ་ནག་་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་༿ཧིན་རྡུ་ཅི་ནི་སྦཡེ་སྦཡེ་༽་གཞན་ནི་རྒྱ་ནག་སྡུག་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་ཡོད། དེ་མཉམ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མི་སྣའི་ནང་རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་ལས་ཞན་པ་ཡོད་པའི་གཟིགས་ཚུལ་ཡོད་མཁན་ཡོད། དེ་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱ་གར་ནས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཟིགས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་།
གནད་དོན་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཚང་མས་ད་རེས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་རྒྱ་གར་ནས་གདེང་ཚོད་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་དེ་གཟིགས་ཀྱི་འདུག Continue reading “རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་མཉམ་སྦྲེལ་གསལ་བསྒྲཌ་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་དཔྱད་ཞིབ།”

Advertisements