༧གོང་ས་མཆོག་༡༩༥༧ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྐུ་པར་ཁག་གཅིག

༧གོང་ས་མཆོག་དང་༧ཀུན་གཟིཌ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་༡༩༥༧ཕེབས་སྐབས་ཀྱི་དེ་སྔ་མཇལ་མ་མྱོང་བའི་སྐུ་པར་འགའ་ཞིག་ད་རེས་གུས་ནས་མཇལ་བྱུང་བས་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཐུགས་གྱེས་ཚོར་ཆེན་པོའི་ནང་ནས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་རོགས། སྐུ་པར་འདི་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འདྲ་པར་སྡེ་མཚན་ནས་སྒྲོན་འདུག

༡༩༥༧ཟླ་༡ནང་ནུབ་སྦང་གལ་མངའ་སྡེའི་ཆི་ཏ་རན་ཇན་རི་ལི་ཨ་མ་བཟོ་གྲར་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་གཟིཌ་སྐོར་གནང་བཞིན་པ།
༡༩༥༧ཟླ་༡་ནང་སྦང་གལ་གཞུང་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་༧ཀུན་གཟིཌ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེད་སྣེ་ལེན་མཛད་སྒོ་ཞིག་སར་སྲིད་བློན་ནེ་རུ་ཕེབས་པའི་སྐུ་པར་།
སྲིད་བློན་ནེ་རུ་ནས་༧སྐུའི་གཅུང་པོ་མངའ་རི་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་ལྷན་ཀལ་ཀ་ཏར་༡༩༥༧ཟླ་༡ནང་སྒྲོན་པའི་སྐུ་པར་།
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s