ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་བོད་ནས་འབྲུག་ཏུ་གནས་སྤོས་པའི་དུས།

ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་འབྲུག་ཏུ་གནས་པའི་པར་ཞིག

བོད་ཀྱི་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་ཁག་གཅིག་གི་ལོ་རིའི་སྡོད་གནས་སྤོ་རྒྱུའི་ལས་འགོ་གཙུགས་ནས་བདུན་ཁྲག་སྔོན་མར་འབྲུག་གི་ཕོབ་སྤྱིས་ཁ་ལུང་གཤོང་ས་ཁུལ་དུ་འབྱོར་འདུག བྱ་དེ་ཚོ་དབྱར་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་པ་དང་དགུན་ཁ་སླེབས་དུས་སུ་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་རྒལ་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དུ་གནས་ཀྱི་ཡོད་འདུག སྤྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི་གཉའ་ལམ་ཁུལ་དུ་གནས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་འདས་པའི་དགུན་ཁར་བྱ་ཁག་གཅིག་ཕག་རི་ཁུལ་དུ་སླེབས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག འབྲུག་ནང་བྱ་དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བ་ཕོབ་སྤྱིས་ཁ་འདམ་རའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་གནས་ཀྱི་འདུག ཕོབ་སྤྱིས་ཁ་ནི་འབྲུག་དབུས་སུ་ཡོད་པ་དང་དེ་གར་ཡོད་པའི་འབྲུག་པ་ཚོས་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་གི་དུས་སྟོན་ཞིག་ཀྱང་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཡི་ཡོད་འདུག
ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་ཡོད་པའི་པར་།

འབྲུག་གི་གསར་འགྱུར་ཁང་ཞིག་ལ་ཕོབ་སྤྱིས་ཁའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་སྒང་སྟོད་གི་མི་ཞིག་གིས་གསུངས་ཡག་ལ་ལབ་སྲོལ་ལ་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་དེ་ཚོ་བོད་ནས་ཕོབ་སྤྱིས་ཁ་ལུང་གཤོང་ནང་མ་བབ་གོང་ཉེ་འགྲམ་སྒང་སྟོད་ལྷ་ཁང་ལ་སྐོར་ར་ཚར་གསུམ་རེ་རྒྱབ་ན་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པའི་རྟགས་མཚན་ཡིན་འདུག

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲུང་ཁྲུང་ཐེབས་རྩའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོའི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱི་བྱ་རིགས་དེ་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉན་ཁ་གཟིགས་ཡོད་།

Advertisements

One thought on “ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་བོད་ནས་འབྲུག་ཏུ་གནས་སྤོས་པའི་དུས།

  1. ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་དེ་བོད་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱི་བྱང་ཐང་ཁུལ་དུ་ཡང་གནས་སྤོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག གུས་པས་ནེཤ་ནལ་ཇོག་ར་ཕིག་བརྙན་འཕྲིན་ནང་མཐོང་བྱུང་། དེ་ག་ལ་དྭགས་ཀྱི་བྱང་ཐང་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་མིས་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་གི་འགྲོ་སྟངས་དང་འདུག་སྟངས་སོགས་ལ་དཔེ་བྱས་་ནས་ཟློས་གར་ཡང་འཁྲབ་སྲོལ་འདུག ཡང་ནམ་དུས་བརྗེ་བའི་སྐབས་སླར་ཡང་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་བོད་ལ་ཕྱོགས་འགྲོ་ཡི་འདུག།

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s